Zásady pre nakladanie s osobnými údajmi
spoločnosti ADMASYS SK s.r.o.

1. INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými štandardmi.

1.2 V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR), ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahuje na spracovanie Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti ADMASYS SK s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa, zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, vložka č. 42302/T, IČO 51647958 (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo tiež „my“), Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracovávaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany ADMASYS SK s.r.o.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A AKO ICH ZÍSKAVAME

2.1 Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame a ktorých rozsah sa líši hlavne podľa účelu poskytovaných služieb:

2.1.1 Pre účely uzatvorenia a správy zmluvy a realizácie dodávky

(a) Identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa)
(b) Kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)
(c) Názov firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokiaľ ste podnikateľ).

2.1.2 Za účelom vylepšovania našich služieb a ponuky

(a) Údaje o návšteve našich internetových stránok (cookies, IP adresa)
(b) Údaje o Vašich nákupných zvykoch a o využívaní našich služieb, ako napr. dátum / cena a názov nakúpených výrobkov, vr. súvisiacej komunikácie s Vami.

2.1.3 Pre marketingové účely vr. zasielania obchodných oznámení a personalizácie reklamy

(a) Údaje o návšteve našich internetových stránok (cookies, IP adresa)
(b) Kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo)
(c) Údaje o Vašich nákupných zvykoch a o využívaní našich služieb, ako napr. dátum / cena a názov nakúpených výrobkov, vr. súvisiacej komunikácie s Vami.

2.2 Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás (hlavne pri uzatváraní zmluvy a v priebehu zmluvného vzťahu) a ďalej na základe Vašich návštev našich internetových stránok (viď. sekcia cookies nižšie).

3. AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE VYUŽÍVAME

3.1 Vaše osobné údaje využívame hlavne k nasledujúcim účelom:

(a) na uzatvorenie zmluvy a na realizáciu Vašej objednávky;
(b) na komunikáciu s Vami a na správu nášho zmluvného vzťahu;
(c) k analýze, hodnoteniu a zlepšovaniu našich služieb voči zákazníkom;
(d) na riešenie Vašich reklamácií a sťažností;
(e) na plnenie našich zákonných povinností;
(f) s Vaším súhlasom na informovanie o zmenách a novinkách v poskytovaných produktoch a službách a v našich personalizovaných ponukách.

3.2 Pokiaľ je to nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov súvisiacich s uzatvorením alebo plnením zmluvy, na základe Vášho súhlasu alebo pokiaľ to povoľujú právne predpisy, ktoré zároveň stanovia ochranu Vašich práv, využívame technológie hlavne pre tvorbu Vašich zákazníckych profilov pre vyššie uvedené účely.

3.3 Vaše osobné údaje uchovávame len po tú dobu, dokiaľ trvá niektorý z vyššie uvedených účelov spracovania a následne len po dobu a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3.4 V prípade udelenia súhlasu pre marketingové účely (vr. prípadného profilovania za účelom ponuky vhodného tovaru a služieb a spracovania súborov cookies) táto doba činí 5 rokov od udelenia súhlasu alebo jeho obnovenia. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi.

4. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Právny základ, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje, závisí na účele, pre ktorý dané osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje teda v konkrétnom prípade môžeme spracovávať bez Vášho súhlasu, pretože:

(a) je to nevyhnutné pre účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy s Vami;
(b) je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností (napr. v oblasti účtovníctva a daní);
(c) je to nevyhnutné pre ochranu našich oprávnených záujmov (napr. v súvislosti s uplatňovaním nárokov z uzatvorených zmlúv alebo v súvislosti s analýzou a zlepšovaním našich služieb);

4.2 S Vaším súhlasom môžeme spracovávať Vaše osobné údaje pre účely marketingu, čiže pre ponuku našich produktov, pre informovanie o novinkách alebo iných obchodných oznámeniach, a to posielaním na Vašu e-mailovú adresu a pre využívanie personalizovaného marketingu a remarketingu. Svoj súhlas s týmto využitím Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním informácie o odvolaní súhlasu na náš e-mail info@admasys-sk.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu Spoločnosti.

5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

5.1 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

(a) poskytovateľom služieb, ktorí nám poskytujú svoje služby súvisiace s našou činnosťou, hlavne dopravcom, sprostredkovateľom Vašich platieb, osobám pomáhajúcim nám so správou zmlúv a Vami uplatňovaných nárokov na plnenie alebo tým, ktorí tlačia a doručujú písomnosti;
(b) iným osobám v súlade s príslušnými právnymi predpismi (napr. oznámenie finančným úradom v prípadoch stanovených zákonom, polícii v rámci šetrenia trestnej činnosti apod.).

5.2 Vaše osobné údaje môžu byť prenášané a ukladané v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), ktoré sú považované za krajiny s porovnateľnou úrovňou ochrany osobných údajov ako Slovenská republika ako aj subjektom so sídlom mimo EHP, a poskytovateľom informačných alebo iných služieb.

6. ČO SÚ TO COOKIES A AKO ICH VYUŽÍVAME

6.1 Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu stránok, a ktoré preto umiestňujeme na Váš počítač, tak ako väčšina internetových stránok. Jedná sa o textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na Váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, kedy tieto stránky začnete využívať.

6.2 Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali – napr. obsah nákupného košíka. Tieto údaje teda nemusíte zadávať znova pri opätovnej návšteve stránok a prechodom medzi jednotlivými sekciami webu.

6.3 Cookies využívame tiež pre zber štatistických údajov a k personalizácii reklám, aby sme mohli ďalej vylepšovať naše stránky a zdokonaľovať tak služby, ktoré ponúkame. Informácie o tom, ako náš web používate, preto zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti inzercie a analýz, a to konkrétne so spoločnosťou Google. O tom, ako Google nakladá so súbormi cookies, sa môžete dočítať na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

6.4 V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom našich internetových stránok, ktoré využívajú technológie cookies pre účely uvedené vyššie, máte možnosť:

(a) zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (tj. nastavte svoj internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoľoval použitie technológie cookies); alebo
(b) môžete svoj súhlas aj bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: info@admasys-sk.sk, listom na adresu spoločnosti ADMASYS SK s.r.o., Štúrova 848/29, 927 01 Šaľa. 

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

7.1 V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte hlavne tieto práva:

(a) právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva;
(b) právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovaním zo strany Spoločnosti;
(c) právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;
(d) právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým pokiaľ (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (ii) ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; (iii) ste oprávnene namietali ich spracovaniu; (iv) boli spracované nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
(e) právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ (i) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, dokiaľ neoveríme ich správnosť; (ii) spracovanie je protizákonné; (iii) ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy pre účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (iv) namietate proti ich spracovaniu po dobu, dokiaľ neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami;
(f) právo podať námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracovávame (i) pre účely priameho marketingu alebo (ii) pre účely našich oprávnených záujmov;
(g) právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb;
(h) právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republikahttps://dataprotection.gov.sk/uoou/

7.2 Pokiaľ budete chcieť uplatniť akékoľvek vyššie uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktných údajov uvedených nižšie.

8. AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

8.1 Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité, využívame technické a organizačné opatrenia hlavne na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov aj obnovu údajov v prípade incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

8.2 Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne aj v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzickej, technickej aj procedurálnej kontrole. Za účelom ochrany údajov máme nastavený bezpečnostný mechanizmus zahŕňajúci technické, organizačné a personálne opatrenia a rovnakú úroveň ochrany požadujeme tiež od našich spracovateľov.

9. POTREBUJETE ĎALŠIE INFORMÁCIE ALEBO CHCETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

9.1 Okrem webovej adresy www.admasys-sk.sk je plná verzia Zásad nakladania s osobnými údajmi a ich ochrany dostupná u ADMASYS SK s.r.o., Štúrova 8458/29, 27, 927 01 Šaľa. O zaslaní písomnej kópie môžete požiadať spôsobom uvedeným nižšie.

9.2 Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc alebo chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky (v pracovnej dobe) na tel. č.: 0944 679 670, elektronicky na e-mail adrese info@admasys-sk.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu Spoločnosti.

 

V Šali, dňa 1.9.2020

Zásady pre nakladanie s osobnými údajmi spoločnosti ADMASYS SK s.r.o.

Obchodné podmienky